1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1.കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചില്ഡ്രന്സ് പാര്ക്ക് എവിടെയാണ്?
ആക്കുളം 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2.
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തുറന്ന ജയില്ഏത് ജില്ലയില്ആണ്?
തിരുവനന്തപുരം
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോളജിക്കല്പാര്ക്ക് എവിടെയാണ്?
അഗസ്ത്യാര്കൂടം 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4.
കേരള ടൂറിസം ഡവലപ്പ്മെന്റ് കോര്പ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്?
തിരുവനന്തപുരം
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കുള്ള നിയമസഭാ മണ്ഡലം ഏത്?
പാറശ്ശാല
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. എം എന്ഗോവിന്ദന്നായര്ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഏത് ജില്ലയിലാണ്?
കൊല്ലം 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


7
കൊല്ലം നഗരം സ്ഥാപിച്ചതാര്?
സാപിര്ഈസോ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.
മത്സ്യബന്ധനത്തിനും കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തിനും പേരുകേട്ട ജില്ല:
കൊല്ലം 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


9.
ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ സമാധി സ്ഥലം ഏത്?
പന്മന
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.
ഫിഷറീസ് കമ്മുണിറ്റി പ്രോജക്ട് എവിടെയാണ്?
നീണ്ടകര
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. പ്രശസ്ത വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ ചരല്കുന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല:
പത്തനംതിട്ട
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ താലൂക്ക് ഏത്?
മല്ലപ്പള്ളി 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.
ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്തുമത സമ്മേളനമായ മാരാമണ്കണ്വെന്ഷന്നടക്കുന്ന ജില്ല:
പത്തനംതിട്ട
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.
ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്തുമത സമ്മേളനമായമാരാമണ്കണ്വെന്ഷന്നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്?
കോഴഞ്ചേരി 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.
ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്തുമത സമ്മേളനമായ മാരാമണ്കണ്വെന്ഷന്നടക്കുന്നത് ഏത് നദീതീരത്താണ്?
പമ്പ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരം പണികഴിപ്പിച്ചതാര്?
മാര്ത്താണ്ഡ വര്മ്മ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.
രാജാരവി വര്മ്മ കോളേജ് ഓഫ് ഫൈനാര്ട്ട്സ് എവിടെയാണ്?
മാവേലിക്കര
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.
കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് വാട്ടര്ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് കോര്പ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ?
ആലപ്പുഴ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.
കുഞ്ചന്നമ്പ്യാര്സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെവിടെ?
അമ്പലപ്പുഴ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.
നെഹ്റുട്രോഫി വള്ളംകളി നടക്കുന്ന കായല്ഏത്?
പുന്നമട കായല്
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. സമുദ്രതീരം ഇല്ലാത്തതും കേരളത്തിലെ ജില്ലകളുമായി മാത്രം അതിര്ത്തി പങ്കിടുന്നതുമായ ഏക ജില്ല ഏത്?
കോട്ടയം 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


22.
കേരളത്തിലെ ആദ്യ പുകയില വിരുദ്ധ ജില്ല ഏത്?
കോട്ടയം 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


23.
കോട്ടയം പട്ടണം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
മീനച്ചില്ആറ് 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.
സമ്പൂര്ണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പട്ടണം ഏത്?
കോട്ടയം 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


25.
കേരളത്തിലെ ആദ്യ പുകയില വിരുദ്ധ ജില്ല ഏത്?
കോട്ടയം
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 
 

 

 

 

 
 

  Copyright 2013 Smart GK. All Rights Reserved.                                 

hit counter